EAM2014 - valdības deklarācijas monitorings izglītības, zinātnes,investīciju un uzņēmējdarbības jomā


Vadītājs: Uldis Osis – uldis.osis@gmail.com
Daina Arāja un Irēna Vaivode.

Kopsavilkums:
Monitorings ir analītisks pārskats par valdības faktiski paveiktā izglītības, zinātnes, inovācijas, investīciju un uzņēmējdarbības jomā atbilstību tās deklarācijai 2014. gada laikā. 
Deklarācijā minēto pasākumu īstenošanas analīze katrā atbilstošā sadaļā apskatīta trīs galvenajos aspektos: 
1) ko valdība bija deklarējusi kā sasniedzamo rezultātu; 
2) kāda bijusi faktiskā valdības rīcība un reālā notikumu gaita un, 
3) nozaru ekspertu, profesionāļu, speciālistu un tml. vērtējumi un novērojumi, kā arī darba grupas ekspertu secinājumi.
Atsevišķās monitoringa sadaļās, it īpaši, kur konstatēti atšķirīgi viedokļi par tā vai cita deklarācijas punkta īstenošanas virzieniem, darba grupa pievienoja arī labas prakses piemērus no citām valstīm.
Katrā no monitoringā apskatītajām valdības deklarācijas sadaļām situācija bijusi visai atšķirīga – dažos deklarētajos rīcības virzienos sasniegtie rezultāti bijuši labāki, citos sliktāki. Taču vērojamas arī kopīgas iezīmes – nepietiekoša valdības un tās institūciju praktiskā veiktspēja, vājš līderisms, koordinācijas un komunikācijas trūkums starp vadības procesos iesaistītajām atbildīgajām personām un institūcijām. 
Tādēļ pat tajos virzienos, kur gada laikā šķietami izdarīts samērā daudz, skatot plašākā laika dimensē, vērojamais progress izrādās visai pieticīgs, vai arī tā nav vispār.

Ziņojums ŠEIT

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts. 
"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.