Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa 2014 rezultāti


Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings ir analītisks pārskats par valdības faktiski paveikto 2014. gadā, atbilstoši tās deklarācijai, tieslietu, izglītības, zinātnes, inovācijas, investīciju, uzņēmējdarbības un ES fondu apguves jomās, kā arī sabiedrības uzticības vairošanā. Deklarācijā minēto pasākumu īstenošanas analīze katrā atbilstošā jomā apskatīta trīs galvenajos aspektos: 
1) ko valdība bija deklarējusi kā sasniedzamo rezultātu;
2) kāda bijusi faktiskā valdības rīcība un reālā notikumu gaita un, 
3) nozaru ekspertu, profesionāļu, speciālistu un tml. vērtējumi un novērojumi, kā arī darba grupas ekspertu secinājumi.

Katrā no monitoringā apskatītajām valdības deklarācijas sadaļām situācija bijusi visai atšķirīga – dažos deklarētajos rīcības virzienos sasniegtie rezultāti bijuši labāki, citos sliktāki. Taču vērojamas arī kopīgas iezīmes – nepietiekoša valdības un tās institūciju praktiskā veiktspēja, vājš līderisms, koordinācijas un komunikācijas trūkums starp vadības procesos iesaistītajām atbildīgajām personām un institūcijām. Tādēļ pat tajos virzienos, kur gada laikā šķietami izdarīts samērā daudz, plašākā periodā vērojamais progress izrādās visai pieticīgs.

Latvijas stratēģiskajos dokumentos, t.sk. valdības deklarācijā, nav izstrādāts konkrēts rīcības plāns, modelis, kā sasniegt stratēģiskajos dokumentos definēto prioritāšu mērķus un kā vērtēt sasniegtos rezultātus. Rodas iespaids, ka valdības deklarācijas gadījumā, politiķi par to “aizmirst” tūlīt pēc valdības apstiprināšanas. Reizi gadā ministrijas apkopo padarīto, publicē mājas lapā, iesniedz Valsts kancelejā un Ministru prezidentam, taču turpmākā rīcība nav paredzēta. 

Valdības deklarācijas īstenošanas rezultāti ir visai grūti vērtējami pašas deklarācijas izplūdušā formulējuma dēļ. Līdz ar to nekļūst skaidrs, ko valdība, nosakot kā savu prioritāti, ir plānojusi veikt un kādus izmērāmus rezultātus sasniegt. Daudzi jautājumi valdības stratēģiskajos dokumentos ir atspoguļoti, bet likumdošana un rīcības plāni nav attīstīti un nedod atbildi uz jautājumu, kā sasniegt stratēģiskajos dokumentos formulētās prioritātes. Sekojoši, nav pietiekamas, uz rezultātu orientētas sadarbības starp dažādiem nozaru sektoriem un valsts administratīvo
sektoru.

Monitoringa autori uzskata, ka ievērojami jāsamazina stratēģiskajos dokumentos izvirzīto uzdevumu skaits un nepieciešams konkrēts un novērtējams rīcības plāns, atbilstošs Latvijas ekonomiskai situācijai un budžeta iespējām. Vienlaikus nepieciešams uzlabot administratīvās kapacitātes efektivitāti stratēģisko mērķu sasniegšanai, valdības rīcības un sasniegto rezultātu skaidrojums sabiedrībai.

Pētījuma jomu vadītāji – Lauris Liepa (tieslietas), Edmunds Krastiņš (kvantitatīvie rādītāji), Uldis Osis (izglītība, inovācija, investīcijas, uzņemējdarbība), Juris Cebulis un Jānis Platais (ES fondu apguve), F. Rajevskis (uzticība valsts varai). Darba grupas vadītājs Ojārs Kehris.

Baltijas valstu ekonomisko situāciju raksturojošie kvantitatīvie rādītāji
Izpētes vadītājs - Edmunds Krastiņš
Ziņojums
Prezentācija

Izglītība, zinātne, inovācijas, investīcijas un uzņēmējdarbība
Izpētes vadītājs – Uldis Osis
Ziņojums

Tiesiska valsts 
Izpētes vadītāji - Lauris Liepa, Marija Berdova
Ziņojums

Uzticība valsts varai un sabiedriskajam labumam
Izpētes vadītājs - Filips Rajevskis
Ziņojums

ES fondu apguve
Izpētes vadītāji – Juris Cebulis, Jānis Platais
Ziņojums
Prezentācija

www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org 
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts. 

"Latvijas ekonomiskās attīstības monitorings" ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par "Latvijas ekonomiskās attīstības monitoringa" saturu atbild Ekonomisu apvienība 2010.