Partijas “Vienotība” programmas vērtējums

4.saraksts
EA2010 komentāri

PAR SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS JOMĀM (UZTICĪBA VALSTS VARAI, IZGLĪTĪBA, DEMOGRĀFIJA)
Partija Vienotība savā programmā apiet jautājumu par sabiedrības uzticēšanos valsts varai, kas var būt skaidrojams ar to, ka tas ir viens no jautājumiem, kura nerisināšana ir bijusi par pamatu Vienotības politikas kritikai. Kas attiecas uz izglītību, tad gribas atzīmēt programmas vispārīgumu un pieeju, ka tai ir jābūt pēc iespējas nesaistošai, lai mazinātu iespējas kritizēt un pārmest par tās nepildīšanu. Demogrāfijas jautājums tiek skatīts tikai kontekstuāli, un pēc apraksta var domāt, ka nekādas izmaiņas vai uzlabojumi, izņemot atvieglojumu palielināšanu, nav plānoti. 

PAR VESELĪBAS APRŪPES JOMU
Partija, kura pēdējos gadus bijusi atbildīga par nozares vadību spēj sniegt tikai fragmentārus priekšlikumus nozares pārvaldībai. Nav gandrīz nekādu reformu priekšlikumu, savukārt nozares finansējumu paredzēts nākamos 5 gadus papildināt uz sociālā budžeta rēķina, tam novirzot 0,5% no sociālās apdrošināšanas iemaksām. Piedāvā ieviest zāļu cenu “koridoru” kompensējamo zāļu sistēmā un pakalpojumu kvalitātes kritērijus.

PAR DARBA TIRGUS, MAKROEKONOMISKĀ RĀMJA UN NODOKĻU JOMĀM
Partija sniedz diezgan abstraktus risinājumus darba vietu radīšanai – eksporta veicināšana, inovācijas, darba tirgum nepieciešamu speciālistu sagatavošanu. Minimālās algas konsekventa palielināšana ir strīdīgs risinājums algu līmeņa pieaugumam valstī ilgtermiņa perspektīvā. Pārsteidzoši, ka programmā nav skarti nodokļu politikas jautājumi (vien solīts saglabāt zemu nodokļu slogu), tajā pašā laikā bažas izraisa partijas priekšlikums turpināt ēnu ekonomikas apkarošanu, kurai ir vairāk sodošs, nevis motivējošs raksturs. No plāniem aktīvi piedalīties ES kā nacionālo valstu savienības veidošanā var saprast, ka ekonomisko rādītāju mērķiem primāra ir atbilstība makro rāmim, kas ir iezīmēts ES valstīm kopumā.

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMU 
Partijas 4000 zīmju programma ļoti deklaratīvi piemin uzņēmējdarbības veicināšanu, piemēram, “nodrošināt apstākļus izaugsmei”, “mērķtiecīgi investēt infrastruktūrā”, kas neļautu saņemt augstu novērtējumu. Un tikai īsi pirms vēlēšanām publicētā garā priekšvēlēšanu programma ļāva uzlabot mūsu vērtējumu. Atbildes uz mūsu jautājumiem diemžēl nesaņēmām.

Programma paredz īstenot industriālās politikas pamatnostādnes, atbalstīt jauno tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu, kā arī privātā sektora iesaistīšanos pētniecībā. Paredzēts izveidot Latvijas izaugsmes banku uzņēmēju atbalstam. Paredzēts finansējuma pieaugums ceļiem un tiltiem, pakāpeniski pārejot uz finansēšanu no degvielas un transporta līdzekļu nodokļiem. Reģionos tiks attīstīts interneta pārklājums, paredzēts finansējums pašvaldībām infrastruktūras finansēšanai, katram reģionam tiks izstrādāts savs attīstības plāns.

Ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, attaisnojot savu nosaukumu, paredz pārsvarā represīvos pasākumus (ierobežojumi “aplokšņu algu” maksātājiem, pastiprināta kontrole pār minimālo algu maksātājiem, aizliegumi nodokļu parādniekiem, kases aparātu tiešsaistes pieslēgšana VIDam). Diemžēl ir tikai pāris deklaratīvu stimulējošu pasākumu: Informācijas publiskošana un atbalsts nodokļu maksātājiem, kuri nemaksā “aplokšņu algas”; Uzturēt godīgu un uzņēmējdarbību veicinošu nodokļu politiku. Pēdējā solījuma izpildei diemžēl tiks realizēts tikai 1 pasākums: Nepiemērot soda sankcijas nodokļu maksātājiem – fiziskām personām, kuras pēc VID atgādinājuma par pienākumu reģistrēt saimniecisko darbību ir to izdarījušas.

Enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai paredzēts plašs pasākumu kopums, norādīti enerģētiskās politikas mērķi un sasniedzamie rādītāji līdz 2020.gadam. Enerģētikas sadaļā Vienotībai ir viskonkrētākais un detalizētākais piedāvājums no visām apskatītajām programmām. Nevaram izslēgt, ka enerģētikas sadaļa balstās uz Enerģētikas politikas pamatnostādnēm laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam, kuras Ekonomikas ministrijai bija jāiesniedz Ministru kabinetā līdz pagājušā gada 31.oktobrim, tad līdz šā gada 1.maijam, visbeidzot līdz 15.septembrim un kuras joprojām nav iesniegtas.

Jāatzīmē, ka Vienotības kā valdošās partijas vērtējumu samazina atkārtoti solījumi (piemēram, valsts kapitālsabiedrību pārvaldes reforma, attīstības bankas izveide), kam bija jābūt izpildītiem jau iepriekšējā Saeimas sasaukuma laikā.

PAR TIESLIETU JOMU
Salīdzinot Valdības deklarācijā un Rīcības plānā ietvertos solījumus ar Vienotības priekšvēlēšanu programmu, jānorāda, ka partija pieturas pie savām nostādnēm un plāno turpināt (maksātnespējas procesa reformu) vai pabeigt iesākto (tiesu reforma).

Taču jānorāda, ka mediācijas procesa ieviešana un efektīvas šķīrējtiesas norādīti Laimdotas Straujumas rīcības plānā. Ņemot vērā, ka 11.Saeima ir pieņēmusi gan Mediācijas likumu, gan Šķīrējtiesu likumu, jāsecina, ka Vienotības priekšvēlēšanu programmas sastādītāji nerespektē vēlētāju, apsolot pieņemt likumus, kas jau ir pieņemti, vai arī Vienotības politiķi netic, ka pieņemtie likumi radīs efektīvu un kvalitatīvu mediācijas un šķīrējtiesu procesu.

Priekšvēlēšanu programma