Nacionālās apvienības „Visu Latvijai! Tēvzemei un brīvībai/LNNK” programmas vērtējums

7.saraksts
EA2010 komentāri

PAR SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS JOMĀM (UZTICĪBA VALSTS VARAI, IZGLĪTĪBA, DEMOGRĀFIJA)
Uzticēšanās valsts varai jautājumā Nacionālā apvienība piedāvā konkrētus priekšlikumus, kuri ir ieviešami pietiekoši īsā laikā. Tautas vēlēts prezidents ar plašākām funkcijām ir tas galvenais elements, kas tiek piedāvāts. Izglītības sadaļā maz uzmanības pievērsts problēmām, kas saistītas ar augstākās izglītības starptautisko konkurētspēju. Demogrāfijas sadaļā redzams, ka šis jautājums ir partijas prioritāte un tādēļ ir ne tikai standarta risinājumi, bet arī jaunas nianses, kā, piemēram, bērnu sociālo iemaksu sasaiste ar vecāku pensijām.

PAR VESELĪBAS APRŪPES JOMU
Paredz ilgtermiņa veselības aprūpes stratēģijas izstrādi un atbilstoši tam piedāvā virkni nepieciešamu un konkrētu uzlabojumu, tai skaitā budžetam atbilstoša pakalpojumu groza noteikšanu un privāto veselības pakalpojumu sniedzēju darbības birokrātisko šķēršļu novēršanu.

PAR DARBA TIRGUS, MAKROEKONOMISKĀ RĀMJA UN NODOKĻU JOMĀM
Atbildēs tika konkrēti paskaidrots, kādus instrumentus darba tirgus problēmu sakārtošanai neatbalsta, tomēr piedāvātais risinājums - investīcijas -  ir  pārāk vispārīgs. Programmā ir akcents uz IIN progresivitāti. Pozitīvi, ka ir piedāvāti divi varianti - ne tikai lielas ēnu ekonomikas apstākļos visdrīzāk neefektīvs progresīvais nodoklis, bet arī diferencēts neapliekamais minimums. Skaidri iezīmēta pozīcija, ka Latvijai jāatrodas ES likumdošanas ietvaros, kas ir pozitīvi no finanšu tirgus un investoru uzticības viedokļa. Tomēr nav iezīmēti orientieri individuālajiem Latvijas attīstības mērķiem (piemēram, IKP izaugsme). Pozitīvi vērtējams, ka minēta nepieciešamība paplašināt publisko finanšu bāzi, tomēr priekšlikumi nodokļu sistēmas pilnveidošanai (augstāks nodoklis spekulatīvajiem darījumiem, progresīvā IIN sistēma, izmaiņas NIN aprēķināšanā atsevišķa veida īpašumiem un īpašnieku grupām) nepārliecina, ka tie būtiski sekmēs budžeta ieņēmumu pieaugumu un palīdzēs realizēt dāsnāku sociālo programmu. 

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMU 
Apvienības 4000 zīmju programmā uzskaitīti daži uzņēmējdarbību veicinoši pasākumi, kā atbalsts uzņēmējiem mazākattīstītos reģionos, augstākas pievienotās vērtības radīšana, publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejamība internetā. Sīkāki paskaidrojumi lasāmi 2012.gada decembrī publicētajā apvienības “garajā” programmā un atbildēs uz mūsu jautājumiem. Minēts par sociāli taisnīgāku un uzņēmējdarbībai izdevīgāku nodokļu sadali sabiedrībā, nepaaugstinot kopējo nodokļu slogu. Konkrēti priekšlikumi saistīti ar 0% uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) reinvestētai peļņai, UIN avansa maksājumu pilnveidošanu, UIN daļas 3% novirzīšanu pašvaldībām – investīcijām uzņēmējdarbībā.
Apvienības atbildēs vēl sniegti tādi uzņēmējus motivējoši pasākumi kā informācijas publiskošana un atbalsts nodokļu maksātājiem, kuri nemaksā “aplokšņu algas”, darbinieku elektroniskā reģistrēšana, nodokļu stimulu un atbrīvojumu ieviešana (diemžēl nav precizēts). Taču lielākā daļa piedāvāto pasākumu vērsti uz kontroles pastiprināšanu un papildus sloga uzlikšanu: sociālās iemaksas autoratlīdzības saņēmējiem, “aplokšņu algu” kriminalizēšana, jaunu pārbaudes veidu ieviešana, kredītiestāžu sniegtās informācijas paplašināšana u.c. Līdzīgi kā Vienotības programmā, arī Nacionālās apvienības atbildēs represīvie pasākumi dominē pār stimulējošiem pasākumiem, kas mūsuprāt nav labākais risinājums ēnu ekonomikas īpatsvara samazināšanai.

Enerģētikas jomā programmā minēti pasākumi atkarības mazināšanai no Krievijas, tai skaitā alternatīvu enerģijas avotu izmantošana, ēku energoefektivitātes uzlabošana. Apvienība aicina pasteidzināt energoapgādes drošības pasākumu īstenošanu, ņemot vērā Krievijas agresiju Ukrainā.

PAR TIESLIETU JOMU
Programmā nav ietverti priekšlikumi tieslietu jomā 

Plašā programma ir pieejama tikai  2012.gada redakcijā. Tā nav aktualizēta 2014.gada vēlēšanām. Tas nozīmē, ka programmā ietverti uzdevumi, kas jau realizēti 11.Saeimas darbības laikā (piemēram „pieņemsim šķīrējtiesu darbību regulējošu likumu” ir jau paveikts).

Partija sniedz diezgan vispārīgas atbildes uz konkrētiem jautājumiem. No atbilžu formulējuma var rasties iespaids (cerams, maldīgs), ka atbildes gatavojusi Tieslietu ministrija („ Tieslietu ministrija apzinās pašlaik tiesās pastāvošo problēmu(...)”).

Atbildes uz EA2010 jautājumiem ŠEIT

Priekšvēlēšanu programma