Partijas „No sirds Latvijai” programmas vērtējums

13. saraksts
EA2010 komentāri

PAR SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS JOMĀM (UZTICĪBA VALSTS VARAI, IZGLĪTĪBA, DEMOGRĀFIJA)
Politiskās partijas No sirds Latvijai piedāvātie risinājumi uzticības krīzes mazināšanai ir konkrēti un īsā termiņā ieviešami, interesants ir priekšlikums par izmaiņām vēlēšanu likumā, kur tiek piedāvāts ieviest maināmos sarakstus, kas padarītu Latvijas vēlēšanu sistēmu vēl tuvāku mažoritārajai. Kas attiecas uz izglītības un demogrāfijas sadaļām, tad te jāsaka, ka programma ir deklaratīva, bez konkrētiem risinājumiem un konkrētiem solījumiem.

PAR VESELĪBAS APRŪPES JOMU
Vienota veselības un labklājības politika. Partijas programmā akcentēts veselīgs dzīvesveids. 

PAR DARBA TIRGUS, MAKROEKONOMISKĀ RĀMJA UN NODOKĻU JOMĀM
Attiecībā uz darba tirgus jautājumiem tiek plānots atbalstīt jaunas darba vietas reģionos, attīstīt lauksaimniecības kooperatīvus. Konkrētie risinājumi ir neviennozīmīgi vērtējami no efektivitātes viedokļa – tiek piedāvāti nodokļu atvieglojumi par darba vietu radīšanu un darba algu palielinājumu (pie zināmiem nosacījumiem), darbinieku apmācību. Maz akcentētas strukturālās problēmas darba tirgū. Plānotās aktivitātes nodokļu jomā ir visai ambiciozas - IIN neapliekamā minimuma pieaugums līdz minimālajai algai, atvieglojumi par apgādājamiem, PVN likmes samazināšana veselīgai pārtikai, nodokļu atlaides darba vietu radīšanai utt. Gandrīz retorisks jautājums - kā to visu finansēt? Pozitīvi vērtējams, ka plāni palielināt progresivitāti IIN tiek savienoti ar nodomiem vispirms sakārtot nodokļu iekasēšanu un samazināt ēnu ekonomiku. 

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMU 
Sagatavota 4000 zīmju programma, gan arī garā programma un arī atbildes uz mūsu jautājumiem. Izveidos uz zināšanām balstītu ekonomiku un nacionālo inovāciju sistēmu, kas sastāvēs no vairākām komponentēm: jauniešu mērķtiecīgas sagatavošanas eksaktajās specialitātēs, inovāciju politikas, ilgtermiņa nodokļu politikas, inovāciju atbalsta infrastruktūras un reģionu izaugsmes, veicinot MVU darbību. Lielā programma paredz iekšējā tirgus aizsardzību (ko tiešā veidā neļauj īstenot Eiropas regulējums), palīdzību uzņēmējiem Latvijas zīmola izstrādē, kooperācijas veicināšanu produkcijas un pakalpojumu eksportam, augstas pievienotās vērtības eksporta stimulēšanu, kravu un pasažieru pārvadājumu attīstību, sasaistot visus transporta veidus, mūsdienīgu krājaizdevu sabiedrību attīstību, investīcijas zinātnē kopā ar uzņēmējiem.

Uzņēmēju motivācijai darboties legālajā biznesā programma paredz samazināt birokrātiju nodokļu administrēšanā, pārveidot VID un citas uzraugošās institūcijas par profesionāliem konsultantiem un padomdevējiem.
Savās atbildēs partija pareizi norāda uz svarīgu ēnu ekonomikas pieauguma cēloni – iedzīvotāju neuzticēšanos valstij un tās sociālās politikas prognozējamībai.

Ēnu ekonomikas apkarošanai partija paredz gan uzņēmējus stimulējošus pasākumus (valsts pakalpojumu uzlabošana, balto sarakstu ieviešana, mikrouzņēmuma nodokļa likmes piemērošana apgrozījumam/nozarei), gan represīvus pasākumus (ēnu ekonomikas izskaušana, nodokļu krāpšanas apkarošana sadarbībā ar ES institūcijām, muitas kapacitātes palielināšana).

Enerģētika programma paredz paaugstināt Latvijas enerģētisko neatkarību, izmantojot atjaunojamos energoresursus un uzlabojot energoefektivitāti. Atbildēs paskaidrots, ka enerģijas cena nedrīkst pārsniegt ES un Baltijas vidējo un ka jāsamazina OIK komponente elektroenerģijas cenā. Investīcijām energoefektivitātē jābūt ekonomiski pamatotām.

PAR TIESLIETU JOMU
Partijas priekšvēlēšanu programmas piedāvājumi tieslietu jomā koncentrējās tikai vienā sfērā – tiesnešu darbības sakārtošanai un profesionālās atbildības noteikšanai. Tie ir pārāk vispārīgi un nekonkrēti, lai izvērtētu to iespējamo nozīmi.

Atbildes uz jautājumiem attiecībā uz maksātnespējas regulējuma uzlabojumiem un korupcijas novēršanas jautājumiem ietver spēkā esošā regulējuma pārstāstu un deklaratīvas normas.


Atbildes uz EA2010 jautājumiem ŠEIT

Priekšvēlēšanu programma