Partijas „Latvija attīstībai” programmas vērtējums

1. saraksts
EA2010 komentāri

PAR SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS JOMĀM (UZTICĪBA VALSTS VARAI, IZGLĪTĪBA, DEMOGRĀFIJA)
Politiskā partija Latvijas attīstībai jautājumā par uzticēšanos valsts varai lielā mērā parāda, ka šī problēma nav top prioritāšu sarakstā, un partija pieturas pie uzskata, ka daži kosmētiski uzlabojumi likumdošanas apspriešanas procesā un nozaru pašregulēšanās mehānismu ieviešana automātiski atrisinās problēmu. Izglītības problēmām gan definīcija, gan risinājumi ir izvērsti, galvenā ir ziņa, ka par pamatu tiek lielā mērā ņemts Somijas modelis un tiek paredzēts nopietns finansējuma palielinājums. Runājot par demogrāfiju, arī šeit, līdzīgi kā uzticēšanās valsts varai gadījumā, ir lielāka paļaušanās, ka, veicot izmaiņas citās nozarēs, tas automātiski uzlabos situāciju demogrāfijas jomā.

PAR VESELĪBAS APRŪPES JOMU
Partijas piedāvā radikāli mainīt veselības aizsardzības finansēšanas modeli, pārejot uz tā saukto “Nīderlandes modeli”: sistēmu, kad finansējumu pakalpojumu sniedzējiem piešķir un kontrolē nevis valsts iestāde, bet privāti apdrošinātāji. Paredzēts, ka polises visiem apmaksās valsts. Netiek detalizēti aprakstīts, kādus pārkārtojumus tas prasītu pakalpojumu sniedzēju darbībā. Paredz e-medicīnas attīstību.

PAR DARBA TIRGUS, MAKROEKONOMISKĀ RĀMJA UN NODOKĻU JOMĀM
Partijas programmās ietverti konkrēti priekšlikumi nodokļu jomā (t.sk. IIN samazinājums par 9pp, 0% UIN likme reinvestētai peļņai, 9% mikrouzņēmumu nodoklis), sniegts sabalansēts piedāvājums makroekonomiskajam rāmim, algu pieaugums un darba vietu radīšana tiek minēti kā viena no trim prioritātēm. Lai gan kopumā partijas priekšlikumi šajos jautājumos izskatās īstenojami, nav skaidrs, kā tiks finansēts budžets un kāda vieda ieņēmumi kompensēs paredzamā nodokļu samazinājuma ietekmi uz budžetu, jo diez vai pat veiksmīga ražošanas veicināšanas procesa pozitīvā ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem būs tūlītēja. Negatīvi vērtējams, ka programmā nav skarta NIN sakārtošana. Lai gan ražošanas attīstība, investīcijas, ilgtermiņā stabila nodokļu vide un izglītības jomas sakārtošana noteikti veicinās darba vietu radīšanu, ražīguma kāpumu un darba samaksas pieaugumu, tomēr tie ir diezgan vispārīgi, nekonkrēti risinājumi. Pozitīvi, ka partija akcentē nepieciešamību nodrošināt ražīguma kāpumu augstāk par darba samaksas pieaugumu.

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMU 
Gan partijas garajā, gan 4000 zīmju programmā svarīga vieta ierādīta uzņēmējdarbības veicināšanai, šī sadaļa ir izvērsta un detalizēta. Tāpat arī sniegtas izsmeļošas atbildes uz mūsu jautājumiem, kas saskan ar programmas uzstādījumiem.  

Programma uzsver politikas prognozējamību kā svarīgu nosacījumu, piemēram, sola 4 gadus nepacelt nodokļus; izmaiņas nozares regulējošos aktos veikt reizi 4 gados. Paredz samazināt birokrātiju atļauju saņemšanā, pārskatu iesniegšanā.

Doti konkrēti priekšlikumi uzņēmumu ienākumu nodokļa, iedzīvotāju ienākumu nodokļa, mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņām, tai skaitā piedāvāts atcelt vairākas izmaiņas šajos nodokļos, kas tika veiktas 2013.gadā budžeta fiskālās telpas palielināšanai (mikrouzņēmumu nodokļa likmes palielināšana, “valdes locekļu nodoklis”, “nestrādājošo uzņēmumu nodoklis”).

Enerģētikas jomā programma paredz pasākumus dabasgāzes un elektroenerģijas piegāžu drošības palielināšanai, energoefektivitātes uzlabošanai rūpniecībā un dzīvojamās ēkās, obligātās iepirkuma komponentes ietekmes samazināšanai uz elektroenerģijas cenām.

Uzņēmējdarbības sadaļā – šī ir viskvalitatīvākā no visām apskatītajām programmām, tai skaitā sniegtas izsmeļošas atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem.

PAR TIESLIETU JOMU 
Partija sagatavojusi konkrētas atbildes, piedāvājot precīzu problēmu diagnozi un kvalitatīvu, precīzu problēmjautājumu risinājumu, piemēram, par maksātnespējas procesa uzlabojumiem.

Tomēr, nedz 4000 zīmju programmā, nedz partijas plašajā programmā plāni /solījumi tieslietu jomā vispār nav ietverti. 

Rezultātā, vēlētājiem ir liegta iespēja iepazīties un novērtēt partijas priekšlikumus/solījumus tieslietu jomā. Tāpat arī vairākiem no piedāvājumiem nav norādīts to īstenošanas mehānisms. 


Atbildes uz EA2010 jautājumiem ŠEIT

Priekšvēlēšanu programma