Politiskās partijas “Izaugsme” programmas vērtējums

5. saraksts
EA2010 komentāri

PAR SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS JOMĀM (UZTICĪBA VALSTS VARAI, IZGLĪTĪBA, DEMOGRĀFIJA)
Partijas Izaugsme skatījums ir ļoti deklaratīvs un virspusējs, kas pēc būtības nedod ieskatu, cik lielā mērā vispār šī partija saredz problēmu akūtumu un to risināšanas neatliekamību.

PAR VESELĪBAS APRŪPES JOMU
Paredz ekstensīvu veselības budžeta pieaugumu līdz 5% no IKP. No tā tiks nodrošināti dažādi labumi.

PAR DARBA TIRGUS, MAKROEKONOMISKĀ RĀMJA UN NODOKĻU JOMĀM
Programmā piedāvātie priekšlikumi darba vietu rādīšanai un darba samaksas pieaugumam ir vispārīgi, tomēr jāatzīmē, ka partija viena no nedaudzajām akcentē bezdarba strukturālo komponenti. Nodokļu jomā tek piedāvāts ievest progresīvo IIN, ko nevar vērtēt pozitīvi, partijai nepiedāvājot priekšlikumus nodokļu iekasēšanas sakārtošanai un nodokļu ieņēmumu palielināšanai. Atbildēs tiek minēts, ka partija apsver iespēju paaugstināt PVN luksusa precēm un neiebilst pret ierosinājumiem samazināt PVN neapstrādātai pārtikai (kaut arī godīgi atzīmēja, ka ietekme uz budžetu un ražotāju produkcijas noietu nav novērtēta). Nav dota atbilde uz jautājumu par galveno makroekonomisko rādītāju mērķiem, jo partijā šāds jautājums netika skatīts.

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS JOMU 
Gan partijas 4000 zīmju programma, gan deklarētie Principi un Mērķi satur apņemšanos veicināt uzņēmējdarbību. Tāpat arī partijas sniegtās atbildes uz mūsu jautājumiem papildina iecerēto pasākumu loku. Tomēr jāatzīmē, ka nav sniegti paskaidrojumi, kā tiks sasniegti iecerētie mērķi: sekmēt nodarbinātību, samazināt neapstrādāto lauksaimniecības zemju īpatsvaru, sekmēt lauksaimnieku un mežkopju sadarbību ar pētnieciskajām institūcijām, nodrošināt ilgtermiņā prognozējamu nodokļu politiku, iesaistīt pašvaldības infrastruktūras radīšanā. Šī iemesla dēļ samazināts 2. vērtējums – par saturību.

Arī motivācijas pasākumi darboties legālajā biznesā nav sīkāk paskaidroti: uzņēmēju vajadzībām orientēti valsts pārvaldes pakalpojumi, nodokļu sloga samazināšana, administratīvā sloga samazināšana un vienkāršoti dokumentācijas procesi mazajiem uzņēmējiem. Tāpat partijas atbildēs uzsvērta represīvo sankciju nepieciešamība pret nodokļu nemaksātājiem līdz pat cietumsodam un mantas konfiskācijai par atkārtotu pārkāpumu.

Starp enerģētikas politikas pasākumiem minēti energoefektivitātes pasākumi un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošana. Piedāvā apmežot neapstrādātās zemes enerģētiskās koksnes iegūšanai.


Atbildes uz EA2010 jautājumiem ŠEIT

Priekšvēlēšanu programma